سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه شیعه شناسی  
عضو تحریریه ماهنامه اخبار شیعیان  
1384/05/01 
1385/02/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی  
مترجم  
 
 
ترجمه برخی متون انگلیسی  
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  
مترجم  
 
 
مترجم متون انگلیسی 
همکاری 
انجمن مطالعات سیاسی  
دبیر گروه فلسفه سیاسی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  
دبیر پژوهشی گروه علوم سیاسی  
1385/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  
دبیر گروه پژوهشی مردم سالاری دینی  
1385/09/01 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  
دبیر اجرائی فصلنامه معرفت سیاسی  
 
 
اجرائی 
تدریس 
موسسه امام خمینی (ع) 
مدرس 
1385/07/01 
 
---